• Hành vi cho, bán hóa đơn

    Hành vi cho, bán hóa đơn

    Xử phạt hành vi cho, bán hóa đơn. Cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành. cho, bán hóa đơn mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập.